Skip to main content

Algemene voorwaarden B-Dog

Bekijk hier de algemene voorwaarden van de Webshop.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ‘B-Dog’, B-Dog (KVK 61337722), gevestigd en kantoorhoudende te (5091 CL) Oost-, West- en Middelbeers aan de Vestdijk 74;
b. ‘Deelnemer’, de deelne(e)m(st)er aan cursussen, consulten en overige activiteiten georganiseerd door of namens B-Dog. 

Artikel 2 Dienstverlening

B-Dog heeft als doel het verzorgen van cursussen, consulten en overige activiteiten gericht op gedragstherapie en begeleiding van honden.

Artikel 3 Doel

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen B-Dog en Deelnemer gesloten, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van B-Dog met of voor Deelnemer. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn deze ook van toepassing op nieuwe overeenkomsten gesloten tussen B-Dog en Deelnemer. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

a. B-Dog accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies c.q. beschadiging van meegebrachte zaken. B-Dog is jegens Deelnemer niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij deze schade te wijten is aan opzet, grove schuld en/of ernstige nalatigheid door of namens B-Dog. 

b. Deelname aan cursussen, consulten en overige activiteiten georganiseerd door of namens B-Dog geschiedt volledig op eigen risico.

c. Aansprakelijkheid en schadevergoeding voor geleden schade zal in elk geval beperkt zijn tot het maximumbedrag zoals opgenomen in de door B-Dog afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

d. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.

e. Deelnemer blijft als bezitter van de hond op grond van artikel 6:179 BW aansprakelijk voor de door de hond aangerichte schade.

Artikel 5 Gebruik persoonsgegevens

a. Uit hoofde van de van kracht zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden strenge eisen gesteld aan gebruikmaking van uw persoonsgegevens. B-Dog hecht een grote waarde aan uw privacy en aan bescherming van uw persoonsgegevens en zal dan ook zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. 

b. B-Dog is verplicht om gebruik te maken van uw gegevens, onder meer bij het sluiten van nieuwe overeenkomsten en voor het in contact kunnen komen in het geval van verhindering en/of verplaatsing van cursussen, consulten en overige activiteiten. B-Dog gebruikt hiervoor enkel de noodzakelijke gegevens.

c. Deelnemer gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door B-Dog in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden. Met verzoeken aangaande raadpleging of verwijdering kan Deelnemer zich wenden tot de functionaris gegevensbescherming van B-Dog.

Artikel 6 Opvolgen aanwijzingen door of namens B-Dog

a. Het niet opvolgen van instructies gegeven door of namens B-Dog kan leiden tot verwonding en/of beschadiging van eigendommen en/of personen. Indien instructies niet worden opgevolgd kan dit leiden tot uitsluiting van deelname aan cursussen, consulten en overige activiteiten. Indien Deelnemer zich na herhaaldelijke instructies niet aan de aanwijzingen gegeven door of namens B-Dog houdt, behoudt B-Dog zich het recht voor om Deelnemer zonder enige restitutie uit te sluiten van verdere deelname.

b. De hond dient in goede lichamelijke en geestelijke conditie bij cursussen, consulten en overige activiteiten te verschijnen. Indien hierover twijfel bestaat, behoudt B-Dog zich het recht voor om Deelnemer zonder enige restitutie uit te sluiten van verdere deelname. Bij twijfel dient vooraf overleg plaats te vinden.

c. Minderjarige deelnemers aan cursussen, consulten en overige activiteiten zijn uitsluitend toegestaan onder begeleiding van een volwassene en uitsluitend na goedkeuring door of namens B-Dog.

d. Het is op geen enkele manier toegestaan om de hond(en) fysiek dan wel mentaal te straffen, intimideren of anderszins onheus te bejegenen gedurende cursussen, activiteiten en overige activiteiten georganiseerd door of namens B-Dog. Bij vermoedens van dierenmishandeling zal door of namens B-Dog altijd melding gemaakt worden of aangifte worden gedaan bij de bevoegde instanties.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

a. Betaling dient te zijn ontvangen voor aanvang van het eerste consult en bij cursussen en overige activiteiten 7 dagen voor aanvang van de cursussen en overige activiteiten. Indien Deelnemer niet uiterlijk binnen 7 dagen na de vervaldatum alsnog voor betaling heeft zorggedragen, zijn alle verschuldigde en nog niet voldane (termijn)bedragen zonder aanvullende berichtgeving per direct opeisbaar, te vermeerderen met de wettelijke rente en zowel de in als buiten gerechtelijke incassokosten.

b. Het niet deelnemen aan cursussen, consulten en overige activiteiten of een deel daarvan, ontslaat Deelnemer geenszins, noch gedeeltelijk, van diens betalingsverplichting.

c. Bij niet betaling van het overeengekomen (termijn)bedrag, is B-Dog gerechtigd diens werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande bedragen (met inbegrip van de eventueel verschuldigde wettelijke rente en zowel de in als buitengerechtelijke incassokosten) heeft plaatsgevonden.

d. De overeengekomen prijzen kunnen telkens op de eerste dag van het volgende kalenderjaar door B-Dog worden gewijzigd.

Artikel 8 Annulering en te laat komen

a. Bij annulering na aanmelding van cursussen, consulten en overige activiteiten, worden na het verstrijken van een termijn van veertien dagen, administratiekosten voor een bedrag van 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht. 

b. Reeds geplande cursussen, consulten en overige activiteiten kunnen uitsluitend telefonisch en uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de start van cursussen, consulten en overige activiteiten worden geannuleerd, waarbij een bedrag van 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht wordt. Indien B-Dog niet uiterlijk 24 uur van tevoren een telefonische annulering van Deelnemer heeft mogen ontvangen, is B-Dog gerechtigd de volledige prijs van de afgesproken cursussen, consulten en overige activiteiten aan Deelnemer in rekening te brengen, zonder enig recht tot restitutie.

c. Indien Deelnemer te laat komt bij cursussen, consulten en overige activiteiten, is B-Dog gerechtigd de verloren tijd in te korten op de duur van de cursussen, consulten en overige activiteiten, dan wel Deelnemer toegang tot de cursussen, consulten en overige activiteiten te ontzeggen zonder enig recht tot restitutie.

d. Bij ziekte/overmacht aan de zijde van B-Dog, kunnen cursussen, consulten en overige activiteiten in overleg op een later tijdstip worden ingehaald naar mogelijkheden van B-Dog.

Artikel 9 Slotbepalingen

a. De rechtsverhouding tussen B-Dog en Deelnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde civiele rechter. 

b. B-Dog behoudt zich het recht voor wijzigingen in de onderhavige algemene voorwaarden aan te brengen, welke wijzigingen in werking treden op het daarvoor aangekondigde tijdstip. 

c. Onderhavige algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de ondertekening van het inschrijfformulier aan Deelnemer verstrekt waarbij ondertekening van het inschrijfformulier geldt als verklaring van ontvangst en akkoord van de algemene voorwaarden. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens raadpleegbaar op de website www.b-dog.nl. 

Oost-, West- en Middelbeers, januari 2020